border-address-top

Dr. Francis Tamsin

Dr. Katrien De Vadder

Dr. Alexandra Gesell


Liersebaan 16
2500 Koningshooikt
Tel: 03/482.10.58
border-address-bottom

Wachtdienst 

Voor dringende oproepen buiten de consultatie-uren kan u op weekdagen vanaf 19u een beroep doen op de wachtdienst via het telefoonnummer    0 9 0 0 / 7 0 . 2 1 2

Op weekend- en feestdagen kan u voor dringende problemen zonder afspraak terecht op de wachtpost in Lier (Transvaalstraat 42), of kan u een huisbezoek aanvragen op bovenstaand telefoonnummer.

Privacyverklaring 

 Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Arts & Praktijk hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we

verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze

gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan

worden. Arts & Praktijk houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van

persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening

en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden enkel

verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

 Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede

 gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe. We houden ons aan de

wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd, en zijn onderhevig aan het

beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw

consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare

gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze

samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke

verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers toegang tot bepaalde persoonsgegevens,

bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen

van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden. Deze

medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang

tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Externe

zorgverleners waar Arts & Praktijk een samenwerking met heeft zijn eveneens gebonden aan het

beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de

zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden.

 Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg

met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt. Enkel informatie die

noodzakelijk is voor uw behandeling wordt gedeeld met een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier

digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat

met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door

verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor

niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle

verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben

gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle

maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

 Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, 

corrigeren en eventueel wijzigen. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts.

Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of

zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de

gegevensbeschermingsautoriteit.

 Directe gevolgen

Documenten worden enkel nog persoonlijk overhandigd. Bij voorkeur tussen 8.00u en 14.00u

Telefonisch bespreken van medische zaken gebeurt enkel met de patiënt zelf.

Alleen mits uw voorafgaande toestemming kunnen wij ook aan derden medische gegevens doorgeven. 

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©